A vezérképünk

A Waldorf Gyógyító Pedagógiáért és Nevelésért Egyesület
és a Rózsaház Gyógypedagógiai Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Vezérképe, 2018

 

“Das Kind
in Ehrfurcht aufnehmen
in Liebe erziehen
in Freiheit entlassen.”“A gyermeket
mély tisztelettel befogadni,
szeretetben nevelni,
szabadságban elbocsátani.”

(Rudolf Steiner)

 

Az első magyarországi gyógypedagógiai Waldorf-iskola az antropozófia emberképén alapuló szociális hármas tagozódású intézményként vállalja sajátos nevelési igényű gyermekek Waldorf-pedagógia szellemében történő nevelését.

Célkitűzései:

  • A Waldorf-pedagógia emberképével azonosuló családok különleges bánásmódot igénylő gyermekeinek közösségi, iskolai rendszerű nevelést és terápiás lehetőségeket nyújtani.
  • Lehetőséget teremteni arra, hogy a gyermekkel együtt a család is gyógyító impulzusokat vehessen fel az iskola és a szülők szoros együttműködése révén.
  • Egy magyarországi Waldorf-gyógypedagógiai műhely szellemi bölcsőjévé válni.

A gyógypedagógiai Waldorf-iskola közössége a gyermekekre teljes emberként tekint, nem a nehézségeiket helyezi előtérbe. Azt vallja, hogy minden ember fejlődőképes, és minden gyermeknek joga van a Waldorf-pedagógiához, annak gyógyító hatásaihoz.

A gyermekek számára biztonságot sugárzó, szeretetteljes, elfogadó légkört és olyan tárgyi környezetet igyekszik biztosítani, amely szelíden tartja, hangolja és inspirálja őket.

A gyógypedagógusok és terapeuták a terápiás közeget az adott gyermek sajátos, egyéni szükségleteinek figyelembevételével alakítják ki.

A gyermek méltóságát és szabadságát tiszteletben tartva támogatják őt abban, hogy individuális fejlődési útját járva saját életfeladatát felismerhesse és beteljesíthesse.

A Waldorf-gyógypedagógiai iskola emberszemlélete, nevelési-oktatási és terápiás gyakorlata az antropozófia emberképén alapul, a test-lélek-szellem hármasságára épül. A pedagógusok és terapeuták Rudolf Steiner Általános embertan, Gyógypedagógiai kurzus című, és egyéb vonatkozó műveiben megadottak szerint tekintenek a gyermekekre. Munkájukba integrálják mind a Waldorf-pedagógiai, mind a Waldorf-gyógypedagógiai, mind pedig az ezek szemléletmódjához illeszkedő egyéb gyógypedagógiai és terápiás irányzatokból hasznosítható tudást is.

Az itt dolgozó szakemberek folyamatosan és tudatosan fejlesztik szakmai, önismereti és közösségi együttműködésre vonatkozó tudásukat, hogy az intézmény célkitűzései megvalósulhassanak.

Az iskola működése a pedagógusok, a terapeuták és a szülők közti folyamatos, elfogadó, építő kommunikáción és együttműködésen alapul.

A szakemberek segítik a családokat abban, hogy az iskolán kívüli életük is összhangba kerülhessen a Waldorf-gyógypedagógia elveivel.

Az iskola együttműködési lehetőségeket keres más Waldorf-intézményekkel annak érdekében, hogy minden gyermek számára megteremtődhessen egy olyan szeretetteljes kapcsolódási tér, ahol megismerhetik és tanulhatják elfogadni egymást.

Az intézmény távlati célja az inklúzió erősítése, támogatása, a magyarországi befogadó kultúra kialakulásának, és a Waldorf-iskolák gyógypedagógiai munkájának szakmai támogatása. Bátor szellemi központtá, mintává kíván válni a Waldorf-gyógypedagógia továbbfejlesztésében, és országszerte ösztönözni kívánja további hasonló iskolák alapítását.