Egyesületünk

Waldorf Gyógyító Pedagógiáért és Nevelésért Egyesület

Waldorf Gyógyító Pedagógiáért és Nevelésért Egyesület 2018 október 14-én született meg 11 alapítótaggal, és 2018 decemberében került bejegyzésre.
Az Iskola Alapítása oldal összefoglalja röviden a folyamatot, ami a kezdeti impulzustól az Alapítói Kör, majd az Egyesület létrejöttéig zajlott.

Egyesületünk igen sokszínű a tagoknak mind a foglalkozását, mind a lakhelyét, mind az Ügyhöz való kapcsolódásának eredeti okát tekintve.
Vannak közöttünk sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő szülők, gyógypedagógus és terapeuta szakemberek, és olyanok is, akik mindkét irányból motiváltak voltak az iskola alapítására, mert egyszerre érintett szülők és szakemberek.

Részletek Egyesületünk Alapszabályából:

Preambulum

“Tapasztaljuk annak égető hiányát, hogy ezen „be nem teljesült fejlődésű” gyermekek csupán igen kis hányada számára érhető el Magyarországon a Waldorf-pedagógia és a Waldorf-gyógypedagógia gyógyító-nevel impulzusa. Miközben pedig éppen nekik lenne leginkább szükségük arra a művészetté emelt pedagógiára, mely a gyermek lényével való teljes együttérzésre és a létesülő, fejlődő emberi lény ismeretére épül.”

“Szükséges, hogy a Waldorf-pedagógia emberképével azonosuló családok különleges bánásmódot igénylő gyermekeinek közösségi, iskolai rendszerű nevelést és terápiás lehetőségeket hozzunk létre, melynek emberszemlélete, nevelési-oktatási és terápiás gyakorlata Rudolf Steiner antropozófiai emberképén alapul, mely minden gyermekre teljes emberként tekint, s méltóságát és szabadságát tiszteletben tartva támogatja őt abban, hogy individuális fejlődési útját járva saját életfeladatát felismerhesse és beteljesíthesse.”

“Ugyancsak szükséges lehetőséget teremteni arra is, hogy a gyermekkel együtt a család is gyógyító impulzusokat vehessen fel az iskola és a szülők szoros együttműködése révén, hogy a szakemberek segítségével a családok iskolán kívüli élete is összhangba kerülhessen a Waldorf-gyógypedagógia elveivel, az emberi fejlődés ritmusaival és a természeti-kozmikus ritmusokkal.”

“Úgy látjuk, hogy a ma felnövekvő gyermekek mindegyikének és a jövő emberiségének a fejlődését az szolgálja, ha minden gyermek számára megteremtjük annak lehetőségét, hogy új, tudatosabb, szellemmel és szeretettel áthatott módon kapcsolódjon mind önmaga, mind a másik ember, mind a közösség testi, lelki és szellemi lényéhez.”

“Az iskolai közösség alakításában arra kell törekednünk, hogy szülők, pedagógusok és terapeuták mindannyian áramló együttműködésben tevékenykedjünk. Felülemelkedve a személyes érdekeken, szimpátián és antipátián, mutassunk mintát egy szeretetteljes kapcsolódási térre, ahol a gyermekek, legyenek bármilyen szinten és állapotban, megismerhetik és tanulhatják elfogadni egymást.”

“Hazánkban ehhez szükséges gyógypedagógiai Waldorf-iskolák alapítása, a meglévő Waldorf-iskolák gyógypedagógiai munkájának szakmai támogatása, a fenti iskolák egymással való együttműködésének megsegítése, és tágabban a magyarországi befogadó kultúra, az inklúzió erősítése, támogatása.”

“Így tehát, a különleges nevelést igénylő embertársaink iránti szeretettől, együttérzéstől és tisztelettől vezérelve, és az önzetlen emberi együttműködésen alapuló, gyógyító közösségek létrehozásának sürgető követelményét meghallva, életre hívjuk Egyesületünket.”

Egyesületünk közeli és távlati céljai:
 • a sajátos nevelési igényű gyermekek Waldorf-szemléletű gyógyító pedagógiai nevelése, kísérése, támogatása az intézménybe lépés korától (óvodáskortól) a felnőttkorig, a gyermek, illetve fiatal egyéni szükségletei és állapota szerint;
 • Waldorf-gyógypedagógiai rendszerű intézmények létesítése, és továbbiak létrejöttének inspirálása;
 • a Waldorf-pedagógia emberképével azonosuló családok különleges bánásmódot igénylő, sajátos nevelési igényű gyermekeinek közösségi, óvodai, iskolai rendszerű nevelése, és terápiás lehetőségek, szakiskola, lakóotthon, munkahelyek teremtése;
 • a Rudolf Steiner által kidolgozott antropozófiai emberkép és  gyógypedagógia megismertetése és népszerűsítése a sajátos nevelési igényű gyermekek szülei, és tágabb körben a laikus és a szakmai érdeklődők számára;
 • a Waldorf-gyógypedagógiai intézmények és a Waldorf-pedagógiai intézmények együttműködésének támogatása;
 • mindezeken keresztül az inklúzió erősítése, a magyarországi befogadó kultúra támogatása, és ezzel a magyar gyógypedagógiai oktatás- és nevelésügy megújulásához való közvetlen hozzájárulás
A fenti célok megvalósítása érdekében végzendő tevékenységek:
 • Waldorf-gyógypedagógiai rendszerű nevelési-oktatási intézmény alapítása, működésének támogatása és az intézmény fenntartása.
 • Waldorf-gyógypedagógiai vonatkozású szakmai továbbképzések szervezése pedagógusok, terapeuták számára.
 • Együttműködés, kapcsolatápolás hasonló céllal működő hazai és külföldi szervezetekkel és intézményekkel.
 • Ismeretterjesztés, előadások, rendezvények, szellemi műhelyek szervezése szülők és más érdeklődők számára.
 • Kulturális és művészeti rendezvények, események (színielőadások, koncertek, kiállítások, kézműves műhelyek stb.) szervezése gyermekek, szülők, pedagógusok, támogatók és az erre fogékony közönség részére, továbbá mindezek szervezésének támogatása, céljához kapcsolódóan közösségi együttlétek szervezése.
 • Támogatók felkutatása és pályázatokon való részvétel a céljai megvalósításához szükséges anyagi alapok biztosítása érdekében.
 • Önkéntesek felkutatása, bevonása céljai megvalósítása érdekében, munkájuk megszervezése.